KONFERENCJE

           wodn helion logo

konferencja_26_04_18_0002W dniu 26 kwietnia 2018 w siedzibie WODN w Łodzi odbyła się konferencja „Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej - gotowe ćwiczenia pomocne przy realizacji podstawy programowej" organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Helion Edukacja. W konferencji wzięli udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z Łodzi i województwa.
Podczas konferencji zaprezentowano gotowe ćwiczenia dla uczniów w oparciu o infografiki (bez liter i cyfr). Omówiono również działania metodą „przeciągnij i upuść", sposoby przygotowania pracowni. W końcowej części konferencji odbyła się dyskusja podczas której nauczyciele zgłaszali potrzeby w zakresie pracy z uczniami w zakresie edukacji informatycznej.

Fotorelacja


 

 

zdrowie2018_0001W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi odbyła się konferencja „Zdrowie psychiczne dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Wychowanie do wartości elementem wspierania rozwoju psychicznego dzieci".
Konferencja została zorganizowana we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Głownie jako odpowiedź na potrzeby środowisk związanych z edukacją, wychowaniem, pomocą psychologiczno-pedagogiczną i medyczną. Celem organizatorów było przybliżenie problematyki zdrowia psychicznego w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Istotnym czynnikiem prawidłowego rozwoju każdego człowieka jest jego zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Determinuje ono funkcjonowanie jednostki w rzeczywistości społecznej, wpływa na jakość tworzonych relacji, pozwala rozumieć swoje miejsce w świecie. Otaczająca rzeczywistość stawia przed rodzicami, wychowawcami, pedagogami i psychologami coraz to nowe wyzwania w tej sferze. Pani Bogusława Rajska, konsultant WODN w Łodzi wskazała na znaczenie wychowania do wartości , jako niezbędnego elementu wspomaganie rozwoju psychicznego dzieci.
Szczególne znaczenie ma profilaktyka zaburzeń psychicznych a szkoła jest niezwykle ważnym miejscem do jej stosowania. Szkoły są zobowiązane do dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci. Pani Barbara Papierz, konsultant WODN w Łodzi omówiła zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego w kontekście tematyki konferencji.
zdrowie2018_0002Założeniem tej konferencji było także połączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z medyczną. Pani dr Izabella Gerstmann, lekarz specjalista psychiatrii dziecięcej, przedstawiła zagrożenia i czynniki ryzyka wpływające na zdrowie psychiczne dzieci.


Podczas konferencji podjęto też tematykę autorytetu w wychowaniu. Pani Grażyna Kujawiak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie i konsultant WODN w Łodzi w swym wystąpieniu „Mądry dorosły potrzebny każdemu dziecku" wskazała na istotną rolę dorosłych, jako osób determinujących rozwój dzieci.
Pani Elżbieta Nerwińska z Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie przedstawiła założenia trzech programów zdrowia psychicznego: „Przyjaciele Zippiego", „Strażnicy uśmiechu" oraz „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej" bazujących na założeniach teorii Inteligencji emocjonalnej D. Golemana oraz psychologii pozytywnej M. Seligmana. Program „Przyjaciele Zippiego" jest rekomendowany przez ORE. Został uznany przez Unię Europejską za przykład dobrej praktyki w zakresie promocji zdrowia psychicznego.
Pani Agnieszka Gal, nauczycielka z Przedszkola Miejskiego nr 123 w Łodzi wskazała na znaczenie nieustannego poszukiwania skutecznych rozwiązań w pracy wychowawczej. Omówiła podejmowane działania w zakresie wspierania emocjonalnego swych wychowanków.
Sposoby realizacji zadań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zduńska Wola zaprezentowała pani Katarzyna Mazur-Raźniewska, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Janiszewicach pełniąca funkcję pełnomocnika Gminy. Przedstawiła kompleksowe działania wspomagania nauczycieli realizujących programy profilaktyczne we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych gminy.

Fotorelacja


 

 

konferencja_12_04_2018_0007W dniu 10 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieliw Łodzi  odbyła się konferencja „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznejw szkołach". Konferencja została zorganizowana we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży i Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi. Tematyka konferencji okazała się ważna w kontekście zmian w edukacji, a także potrzeb dyrektorów szkółi nauczycieli. Przedsięwzięcie spotkało się z ich dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 115 dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


konferencja_12_04_2018_0009Podczas konferencji poruszano problemy związane z diagnozowaniem i wspieraniem uczniów w kontekście udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania. Wicedyrektor WODN w Łodzi, pani Anna Maciejewska omówiła istotę, cele oraz zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach w świetle nowych uregulowań prawnych. Następnie przedstawiciele poradni psychologiczno – pedagogicznych: panie Małgorzata Czyżewska – Pasierbiak oraz Dorota Fornalska w swoich wystąpieniach podjęły tematykę dotyczącą diagnozy funkcjonalnej i nauczania indywidualnego uczniów. Na koniec pierwszej części konferencji dyrektorzy poradni, pani Agnieszka Nowak i pan Dariusz Nowak zaprezentowali założenia projektu, związanego z kompleksowym wspomaganiem szkół i placówek z Łodzii województwa łódzkiego.


W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty nt. przygotowania IPETU dla ucznia posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, które poprowadził pan Krzysztof Sibielski, konsultant WODN Łódź, a także indywidualizacji procesu kształcenia w oparciu o orzeczenia i opinie wydawane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, poprowadzone przez konsultantki WODN: Barbarę Papierz i Iwonę Lanycię. Trzeci warsztat poświęcony był pracy z uczniem z trudnościami w matematyce, którego autorkami były panie Wiesława Maksajda - Ptaszek oraz Magdalena Drab z Poradni Psychologiczno – pedagogicznej dla Młodzieży.

Foto w naszej galerii


 

 

Podsumowanie seminariumseminarium 20180010

 

W dniu 2 marca 2018 r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i Łódzki Kurator Oświaty w ramach XXI Łódzkich Targów Edukacyjnych byli organizatorami seminarium nt. ,,Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku i turystyki szkolnej".
Szkolenie otworzył i powitał uczestników Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Pan Jan Kamiński. Prezentację dotyczącą obowiązujących aktów prawnych oraz sytuacji kryzysowych i sposobów postępowania podczas organizacji wypoczynku i turystyki dla dzieci i młodzieży przedstawiła konsultant WODN w Łodzi Dorota Zając.seminarium 20180014
Zagadnienia związane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w aspekcie obowiązków organizatora związanych ze zgłaszaniem wypoczynku w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawił wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi Janusz Pietruszewski.
Uczestnikami szkolenia byli dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, instruktorzy i przedstawiciele Związków Harcerskich, właściciele, kierownicy i pracownicy biur podróży oraz inni organizatorzy wypoczynku a także kuratorzy sądowi. Tematyka seminarium cieszyła się dużym zainteresowaniem – uczestniczyło 85 słuchaczy. W części poświęconej na podsumowanie uczestnicy zadawali prowadzącym wiele pytań oraz brali udział w dyskusji co potwierdza zasadność zorganizowania szkolenia .
Sporządziła: Dorota Zając

 

FOTORELACJA


 

 

Wykład dr Błażeja Kmieciaka ,,Dziecko z chorobą przewlekłą w szkole aspekty medyczne i prawne"

Prezentacja PowerPoint

 


 

 

W dniu 17 października 2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi odbyły się warsztaty szkoleniowe pt." Innowacyjny fantom szkoleniowy obrazujący atak epilepsji". Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Zarządem Łódzkiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na padaczkę. Współorganizatorem szkolenia była również Politechnika Łódzka. Honorowy patronat nad cyklem szkoleń z tego zakresu objął Łódzki Kurator Oświaty. W warsztatach wzięli udział nauczyciele i pedagodzy z placówek województwa łódzkiego.
Podczas szkolenia wygłoszono dwie prelekcje nt. „Padaczka. Fakty i mity" oraz „Bariery w funkcjonowaniu psychospołecznym osób chorych na epilepsję". Uczestnicy warsztatów obejrzeli także film instruktażowy dotyczący pierwszej pomocy podczas napadu padaczkowego oraz odbyli ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które prowadzili instruktorzy pierwszej pomocy z I Liceum Ogólnokształcącego w Ozorkowie.

Fotoreportaż


 

 

XV Tydzień Świadomości Dysleksji zainaugurowano w dniu 16 października 2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi konferencją „Czytanie - wyzwaniem i szansą dla ucznia z dysleksją".
Konferencja objęta została honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego pana Witolda Stępnia oraz Prezydent Miasta Łodzi pani Hanny Zdanowskiej.
Konferencję zorganizowano we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji oddział w Łodzi oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Łodzi. Podczas konferencji zaprezentowano prelekcje nt. skutecznych metod nauki czytania, zaprezentowano także nowoczesne, interaktywne narzędzia zachęcające uczniów do czytania książek w postaci np. e-booków. Spotkanie z nauczycielami, pedagogami oraz psychologami z placówek województwa łódzkiego uświetnili swym uczestnictwem także uczniowie z Gimnazjum nr 5 z Łodzi, czytając fragmenty lektur.
18 października 2017 r. na terenie WODN w Łodzi odbyła się dodatkowo gra interaktywna „Pociąg do czytania", w której wzięli udział uczniowie klas V-VI ze stwierdzoną dysleksją rozwojową oraz uczący ich nauczyciele.

Fotoreportaż


 

 

W dniu 12 października 2017 r. w ramach Wojewódzkiej Akademii Zarządzania Oświatą odbyła się konferencja poświęcona wizerunkowi i promocji szkoły pt. „Model nowoczesnej szkoły. Metody kreowania wizerunku szkoły". W konferencji wzięli udział dyrektorzy i wicedyrektorzy oraz nauczyciele placówek oświatowych województwa łódzkiego.
W programie konferencji zaprezentowano referaty nt. „Szkoła w chmurze - Jak polska szkoła może wypełnić model kompetencji cyfrowych" - mgr inż. Krzysztof Ciemcioch, Politechnika Łódzka, Uczelnia Nauk Społecznych, „Wizerunek szkoły w mediach"- dr Monika Kaczmarek - Śliwińska Uniwersytet Warszawski, „Nowe prawo oświatowe" - mgr Sebastian Zieliński Uczelnia Nauk Społecznych oraz „Organizacja i sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z nowym prawem oświatowym" - mgr Beata Florek, WODN w Łodzi.

KLIMAT SZKOŁY

WAZO - prezentacja

plan nadzoru pedagogicznego

prezentacja UNS Nowe Prawo Oświatowe


 

 

W czerwcu 2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli zakończyła się II edycja projektu dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Uczysz się ty, uczę się ja".

Więcej…

 

W dniu 29 marca 2017r.,w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi odbyła się konferencja MATEMATYKA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ - nowoczesne narzędzia dydaktyczne wspierające pracę nauczyciela. Partnerem w organizowaniu wydarzenia była firma edukacyjna Eduekspert. W konferencji wzięło udział ponad 100 dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych, a także nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas I-III szkoły podstawowej.

Warsztaty, które odyły się w drugiej części konferencji nakierowane były na pokazanie zastosowania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w rozwijaniu myślenia logicznego i matematycznych umiejętności u dzieci w wieku od 5 do 9 lat.

Materiały pokonferencyjne w zalączeniu:

Pomysł na efektywne nauczanie matematyki z klockami Numicon

Prezentacja ScottieGo!

Karty pracy (gotowe): zakupy-liczenie dziesiątkami, zakupy-miary, pasje-figury, zakupy-kolejność,

Karty pracy (do uzupełnienia): zakupy-liczenie dziesiątkami, zakupy-miary, zakupy-kolejność,


 

 

Konferencja – informatyka Zmiany w podstawie programowej przedmiotu informatyka

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa - Informatyka POBIERZ

Prezentacja "Informatyka. Szkoła podstawowa. Cel i historia zmian, nowe umiejętności i spodziewane efekty" dr Anna Beata Kwiatkowska, Zespół ds. Podstawy Programowej z Informatyki MEN  POBIERZ

Programiści na start! Innowacja pedagogiczna w zakresie podstaw programowania komputerowego obejmująca klasy IV-VI, Rok szkolny 2016/2019 - Anna Kijo  POBIERZ


 Konferencja 16.03.17 

Materiały pokonferencyjne

Dzieci i młodzież w internecie – szanse, wyzwania, zagrożenia dr Agnieszka Wrońska & Julia Piechna, NASK
Profilaktyka i pomoc w przypadkach zagrożeń online - oferta Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Maciej Kępka
Rola szkoły i nauczyciela w budowaniu strategii bezpieczeństwa cyfrowego Katarzyna Paliwoda, WODN w Łodzi

img 1 img 2 img 3 img 4 img 5 img 6 img 7


Dialog w wychowaniu do wartości

Taki był temat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej, która odbyła się 3 marca br. w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, zorganizowana w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w  Łodzi. Było to trzecie  przedsięwzięcie z cyklu Niezbędnik Nauczyciela i jak zaznaczyła, otwierając konferencję,  dr Elżbieta Woźnicka, prodziekan kierunku Pedagogika Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – nie ostatnie. Podczas  inauguracji konferencji  mgr Elżbieta Paciejewska-Stolarz, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, podkreśliła jak ważny to temat dla nauczycieli i wychowawców. To właśnie wartości kształtują  charakter nasz i naszych dieci, uczniów, określają, jak postępujemy, do czego dążymy  i w jaki sposób traktujemy innych. Jeśli nasze wartości służą dobru szerszemu niż tylko własne, relacje z innymi ludźmi i z samymi sobą stają się lepsze. Ponieważ wiele nieporozumień między innymi bierze się stąd, że mówiąc to samo, mamy na myśli całkiem co innego, warto zastanowić się jak pojmować wartości. Trzeba więc rozmawiać.
     Dlatego o konieczności dialogu w wychowaniu mówiła w swoim wykładzie  prof. filozofii  dr hab. Aldona Pobojewska z Uniwersytetu Łódzkiego. Głównym celem dialogu (dialog=przez rozumne słowo)w wychowaniu jest prawda, zaś celem pośrednim jest wdrażanie do samookreślenia. Zdaniem pani profesor, o wartościach nie dyskutujemy, ale możemy na ich temat toczyć właśnie dialog. Dr Krzysztof Kamiński z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej postawił przed uczestnikami konferencji zasadnicze pytanie: Po co komu wartości? I przypomniał, co to jest wartość. Wartość oznacza wszystko, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel ludzkich dążeń, przedmiot obowiązków, kryterium zachowań, słuszności itp. Wśród wartości istnieje pewna hierarchia  - moralne i pozamoralne. Tego dnia zastanawialiśmy się nad kryteriami moralnymi czyli wskazaniami lub ideami, które wyzwalają zachowania korzystne zarówno dla tego, kto je praktykuje, jak i dla osób, do których są skierowane. Wartości moralne kształtują lepszych ludzi, lepsze życie i lepsze stosunki międzyludzkie. Prelegent przypomniał słowa ks. Tischnera, że w etyce wartością jest drugi człowiek, jestem ja sam i rozmaite płaszczyzny obcowań człowieka z człowiekiem.
     Jak zatem uczyć o wartościach, czy można mówić o kulturze wartości w szkole? Panie mgrmgr Bogusława Rajska i Barbara Papierz z WODN w Łodzi zwróciły uwagę na to, że rozróżniania wartości dziecko musi uczyć się już w domu, potem w przedszkolu i szkole, czyli od najmłodszych lat.  Zaprezentowały Program edukacyjny dla nauczycieli, m.in. realizowany w WODN w Łodzi Przyjaciele Zippiego, który również zawiera moduły kierowane do rodziców.
     O wartościach mówią też mądre lektury przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Zaprezentowała je redaktor Wydawnictwa Literatura, pani Wiesława Jędrzejczykowa. Muszą najpierw je poznać nauczyciele i rodzice, by móc polecać dzieciom czy też wraz z nimi je czytać i o nich rozmawiać. Pani mgr Monika Kamińska z AHE poprowadziła spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieży , Dorotą Combrzyńską-Nogalą.
     Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się także z dobrymi praktykami, których celem były przedsięwzięcia uwrażliwiające młodzież na świat wartości. Panie mgr mgr Ewa Jaskuła i Ala Papka-Oczkowska z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  im. A. Mickiewicza w Zgierzu zaprezentowały cykl działań Wielokulturowość i tolerancja w edukacji na przykładzie projektu artystycznego „Ich duch przetrwa w nas…Historia rodziny Szwarców i Zgierza w dwudziestoleciu międzywojennym”,  zaś Panowie mgr mgr Michał Główczyński i Maciej Mertin z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 3 w Łodzi program W drodze na szczyt. Wspinaczka jako terapia dla trudnej młodzieży. Kreatywne rozwiązania w pracy z wartościami zaprezentowała pani Barbara Michalska z Fundacji EduKABE.
Dzień konferencji zakończył się dla jej uczestników bardzo pracowicie, bo warsztatami, przeprowadzonymi w dwu turach:

  •  Storytelling w wychowaniu – prowadzenie dr Kamila Lasocińska
  •  Etyka w wychowaniu do wartości – prowadzenie dr Łukasz Zaorski-Sikora
  •  Świat wartości w prawach dziecka – prowadzenie mgr Barbara Papierz
  •  Z dzieckiem w świat wartości – prowadzenie mgr Bogusława Rajska
  •  Teatr Forum w pracy z wartościami w gimnazjum i szkole średniej – prowadzenie dr Kamila Witerska.

 image001 image002image003 image005


20 września 2016 r. odbyła się w WODN w Łodzi konferencja Mały Informatyk. Nauka programowania w przedszkolu i szkole podstawowej. Multimedialna placówka XXI wieku - programy edukacyjne wspierające pracę nauczyciela, w której uczestniczyło 80 nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z Łodzi i województwa.

Konferencja została zorganizowana we współpracy z firmą edukacyjną Moje Bambino. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano również warsztaty, podczas których zaprezentowano najnowsze pomoce dydaktyczne oraz urządzenia multimedialne potrzebne w doskonaleniu kompetencji nauczycieli w realizacji treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauki kodowania i programowania oraz wykorzystania multimedialnych programów edukacyjnych.

Zdjęcia w naszej Gali


 Zapraszamy

DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

na bezpłatną konferencję pt. INTEGRACJA DLA EDUKACJI.

WSPARCIE NAUCZYCIELA W PRACY Z DZIECKIEM Z DYSFUNKCJAMI

W PLACÓWCE OGÓLNODOSTĘPNEJ.

Termin konferencji:

6 maja 2016 r.

Miejsce konferencji:

Łódź, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Wólczańska 202

konf-wiosna201baner

baner MB warsztaty


Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna „Wyzwania animatorów kultury czytelniczej dzieci i młodzieży" Łódź 02.-03. lutego 2016 r.

Drugiego lutego br. w Łodzi spotkali się połączeni siecią współpracy i samokształcenia ORE animatorzy kultury czytelniczej dzieci i młodzieży. Głównym organizatorem przedsięwzięcia (to już drugie spotkanie sieci „w realu") był warszawski Ośrodek Rozwoju Edukacji a współorganizatorami: Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.
Drugiego lutego koordynatora sieci – panią Agnieszkę Pietrykę oraz innych „sieciowców" - gości z Polski przywitali pani wicedyrektor WODN – Anna Maciejewska i pan dyrektor PBW – Jarosław Jędrych. Następnie Agnieszka Pietryka przypomniała ideę sieci samokształcenia i cele naszego spotkania, po czym Wiesława Jędrzejczykowa, redaktor naczelna Wydawnictwa „Literatura", zaprezentowała tytuły, które rodzice i nauczyciele mogą polecać najmłodszym dzieciom i tym trochę starszym – już w klasach IV-VI oraz gimnazjalistom a może i licealistom. Przez 25 lat działalności „Literatura" jest rozpoznawalna przez czytelników i bibliotekarzy przez znane im serie wydawnicze i ulubionych Autorów. Któż nie poznał w dzieciństwie swoim lub swoich dzieci chociaż jednej z opowieści z serii „Poduszkowce" czy „To lubię". Do „Klubu Łowców Przygód" należą starsi czytelnicy, tzn. 12-latkowie, ale „Baśnie i legendy polskie' są dla wszystkich. Skokiem na głęboką wodę zaś są powieści z serii Plus – minus 16, przynoszące codzienne problemy młodzieży 14-16 letniej, dyskusje z najbliższymi, pierwsze poważne związki i decyzje.
Literaturę faktu dla najmłodszych przynosi seria „Wojny dorosłych – historie dzieci", wydawana częściowo w koedycji z Muzeum Powstania Warszawskiego. Są to zbeletryzowane opowieści
o trudnych wojennych przeżyciach dzieci, przystępnie napisane, bardzo starannie, jak wszystkie wydawnictwa „Literatury", zilustrowane.
Już najmłodsi powinni zaczynać swoją przygodę z językiem angielskim i tej inicjacji służy seria opowiadań, wybranych spośród klasyki literatury dziecięcej, które otrzymały akapitowy polsko –angielski układ tekstu. Nowością jest seria „A to historia", powinien nas dorosłych cieszyć szczególnie cykl „Zdarzyło się w Polsce", obejmujący opowiadania od czasów piastowskich po odzyskanie przez Polskę niepodległości. Pani redaktor Wiesławie Jędrzejczykowej życzyliśmy z okazji 25-lecia „LITERATURTY" ciągle nowych pomysłów wydawniczych, znakomitych Autorów i podążania za problemami i gustami dzieci młodzieży.
W drugiej części spotkania – odwiedziliśmy Dział Zbiorów Specjalnych PBW – Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, gdzie panie dr Elzbieta Grzelakowska i Monika Wachowicz udowodniły, że lekcje muzealne są znakomitą płaszczyzną popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, czego zresztą fragmenty lekcji były przykładem, a przy okazji... stanowiły dla „sieciowców" dobrą zabawę.
Po obiedzie Marcin Laskowski z PBW zaprezentował działalność pedagogiczną i kulturową Biblioteki. Jego prezentacja została podzielona na zajęcia edukacyjne takie, jak np.: „Świat prasy", „Zakładkowy zawrót głowy", „Książeczka dla Misia Uszatka" czy „Czytam sobie w bibliotece", wydarzenia, do których zaliczają się różne konkursy, „Mixer regionalny 2015, „Bibliotekarz na chodzie" czy organizowane wspólne z WODN od 2012 roku „Spotkania na Sofie" , a ostatnio działalność teatralna pracowników PBW. Wystawy są znaną formą popularyzacji czytelnictwa i wykorzystywaną przez wszystkich bibliotekarzy, dodajmy do nich bookcrosing, czytanie ebooków czy Bibliotekę „w sieci". Wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę , że same działania już dzisiaj nie wystarczą, by przyciągnąć uczniów do bibliotek. Wagę promocji dla przyszłości bibliotek podkreśliła Pani Paulina Milewska z Sekcji Promocji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, prezentując wiele pomysłów rozpropagowanych już przez biblioteki w Polsce, np.: akcja „odjazdowy bibliotekarz", „czytelniaki", „biblioteka plenerowa" czy „lotna czytelnia". Najważniejsze jest, by czytelnicy zmienili swoje postrzeganie biblioteki i bibliotekarza! I tym przesłaniem zakończyliśmy wtorkowe wykłady
i prezentacje, by udać się do Biblioteki Politechniki Łódzkiej, wartą odwiedzenia nie tylko z uwagi na jej nowoczesną organizację ale także miejsce, w którym została urządzona – w rewitalizowanym budynku jednej ze starych fabryk, stanowiących dość charakterystyczną i niezwykłą cechę architektury Łodzi, już znacznie zaadoptowanych do potrzeb nowoczesnego miasta. Wieczór przyniósł doznani muzyczne, ponieważ chętni „sieciowcy" mogli uczestniczyć w Łódzkiej Filharmonii
w gali operowej, operetkowej i musicalową , którą zaprezentował Narodowy Teatr Opery i Baletu z Odessy.
Następnego dnia – 3 lutego obrady konferencji przeniosły się do nowoczesnego gmachu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie powitała nas pani prof. dr hab. Mariola Antczak, kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Wysłuchaliśmy ciekawych wykładów, które nasunęły nam wiele ciekawych, czasem mało znanych form animacji czytelnictwa dzieci i młodzieży. Dr Jacek Ladarucki przedstawił swoje refleksje na temat audiopublikacji dla dzieci
i młodzieży w Polsce. Wynikało z nich m.in., że audiobooków nie należy w żadnym wypadku traktować jako zamiennika książki tradycyjnej i tradycyjnej lektury, należy pamiętać przy tym, że stawiają one ponadto pewne wymagania odbiorcom: słowo w nagraniach dźwiękowych powołuje do życia odrębne środowisko komunikacyjne i kulturowe, uruchamiając nowe funkcje posługiwania się językiem, chociaż nagrany głos wspiera przekazywane myśli. Niezwykle poruszające było wystąpienie pani Barbary Bachcińskiej, działającej w Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom ABC. Prelegentka zadała zebranym pytanie „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato – co to znaczy w Domu Dziecka"? Pani Barbara zwróciła uwagę przede wszystkim na związek czytania dzieciom z ich rozwojem emocjonalnym i intelektualnym , z zaspakajaniem ich potrzeb, pomocą w redukowaniu kłopotów w kontaktach interpersonalnych, w poprawianiu wyników w nauce. Książki – to drogowskaz do wartości – przekonywała pani Barbara, polecając listę książek wartych przeczytania dzieciom, ogłoszona przez Fundację.
Coraz częściej przedmiotem rozrywki dzieci i młodzieży, a jak się okazało podczas warsztatów, także i dorosłych, stają się gry planszowe. O ich roli jako elementu kształtowania kultury czytelniczej mówił dr Rafał Kępa, zwracając uwagę na gry nawiązujące do literatury, jak i stanowiące zachętę do własnych historii. Dr Zbigniew Gruszka, pomysłodawca i współorganizator Olimpiady Bibliologicznej
i Informatologicznej, przypomniał cele i główne założenia przedsięwzięcia, także w kontekście rozwijania zainteresowań czytelniczych, wyboru przyszłego zawodu i dążenia do zmiany wizerunku biblioteki i bibliotekarza. Dr Alina Bielska-Kepa zaprezentowała działania nad promowaniem kultury czytelniczej w województwie łódzkim. Konferencję zakończyły warsztaty prowadzone przez panią prof. dr hab. Mariolę Antczak, która wykorzystała jedną z metod aktywizujących - Jigsaw , by zaangażować „sieciowców" w poznawanie wybranych lektur popularnych wśród młodzieży. Zajęcia pokazały zalety i wady metody, inspirowały do wykorzystania jej w różnych sytuacjach edukacyjnych, motywowały do stosowania różnych metod rozwijania czytelnictwa.
Żegnaliśmy się w nowoczesnym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, którego wiele osób może jeszcze nie miało okazji odwiedzić. Do zobaczenia we Włocławku!!

Opracowała Anna Iwicka-Okońska


 

 logo wodn SPPP PPP

Fotorelacja z II konferencji  pt. „Indywidualizacja – twój wróg czy przyjaciel? - jak odnieść sukces w pracy z uczniem".

 


 

Krzysztof Zanussi o strategiach życia, twórczości, wartościach i sztuce

Nieczęsto mamy okazję uczestniczyć w wartościowych dyskusjach o sprawach ważnych, które dotyczą wszystkich pokoleń. Gościem Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi  był profesor Krzysztof Zanussi, wybitny reżyser, który spotkał się z młodzieżą z łódzkich szkół i nauczycielami. Dwie godziny spotkania minęły bardzo szybko, a opowieści Krzysztofa  Zanussiego przykuwały uwagę zgromadzonych gości i wywoływały żywiołowe reakcje, czego dowiodła dyskusja z publicznością, która zakończyła spotkanie.  Mądrość życiowa, którą z dużą elegancją dzielił się nasz Gość, naturalność i wspaniałe historie z licznymi dygresjami zachwyciły i ujęły publiczność, a każdy miał szansę zamienić kilka słów z Mistrzem.  Miłym i zaskakującym finałem spotkania był krótki występ zespołu „Piranie", który dedykował Krzysztofowi Zanussiemu zaśpiewaną a'capella szantę.

Zapraszamy do oglądania zapisu spotkania:

 

 


 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
wraz z Pearson i Centrum Szkoleniowym Concepti

był organizatorem konferencji dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ,,Nauczanie języka obcego w przedszkolu, podstawy prawne i metodyczne".
W trakcie konferencji przedstawiono licznie zebranym nauczycielom pełen opis kwalifikacji niezbędnych do nauczania języka angielskiego w przedszkolach wraz z prezentacją przepisów prawa oświatowego określającego te kwalifikacje. Zaprezentowano też krótko założenia kursu kwalifikacyjnego wraz z jego programem. Następnie przybliżony został temat językowych egzaminów kwalifikacyjnych PTE General. Nauczyciele mieli okazję dowiedzieć się, gdzie i na jakich zasadach organizowane są kursy przygotowujące do egzaminów, jakie warunki trzeba spełnić, aby odnieść sukces w uczeniu się języka obcego, kiedy i na jakich warunkach można przystąpić do egzaminu.

Wśród prelegentów znaleźli się:

  • Katarzyna Blachowska („Concepti"),alt
  • Joanna Bechcińska (WODN)
  • Adrian Chróstowski (PEARSON).

Ukoronowaniem spotkania było krótkie szkolenie prowadzone przez dr Mariolę Bogucką (Uniwersytet Gdański), niekwestionowany autorytet w dziedzinie metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, na temat „Specyfika nauczania języka obcego małych dzieci: dlaczego tak, a nie inaczej?"
Duża frekwencja nauczycieli – prawie 70 osób – potwierdza ogromne zainteresowanie tematem wczesnego nauczania języków obcych. Myślę, że podobne spotkania będziemy powtarzać, a więc – do zobaczenia!
Joanna Bechcińska
Konsultant WODN

 

 


 

Materiały pokonferencyjne "Rozumiem i lubię matematykę - innowacyjna metoda nauki matematyki"

Mapy Rozwiązywania Problemów - szkolenie dla nauczycieli - informacje pdf

Teoria Map Rozwiązywania Problemów pdf 

Podnoszenie poziomu nauczania matematyki za pomocą Map Rozwiązywania Problemów pdf

 


 ahe ckp puw

W dniu 2 czerwca 2015 r. w siedzibie Uczelni odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Metodyczna „BULLYING - Jak sobie radzić z przemocą rówieśniczą w szkole?” organizowana wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Czytaj PODSUMOWANIE

AHE konferencja1  AHE konferencja3 

AHE konferencja5  zdjecie 2.2
 zdjecie 3 zdjecie 4 


 

konferencja13maja2015

prezentacja - Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka w wieku 3 -9 lat- Magdalena Klimek vel Klimczak

prezentacja - Neurodydaktyka - dr Renata Jagodzińska

prezentacja - Indywidualizacja w przepisach prawa - Barbara Łaska

propozycje Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi

zdjęcia z konferencji


 

Konferencja TIK i bezpieczeństwo w Internecie 14 kwietnia 2015 r. 

konf TIK organizator

Więcej…