KONFERENCJE

Wojewódzka Konferencja Naukowo-Metodyczna „Uczeń w Sieci”
25 wrzesnia 2018 r.

Organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Problematyka konferencji dotyczyła wyzwań jakie stawia przed nami era mediów cyfrowych. Nasi prelegenci podjęli temat zagrożeń związanych z rozwojem wirtualnej rzeczywistości i nowych mediów, szans jakie dla edukacji daje rozwój nowych technologii, psychologicznych uwarunkowań oraz skutków cyberprzemocy, wdrażania szkolnych systemów przeciwdziałania cyberprzemocy i możliwościach zadbania o prywatność na portalach społecznościowych.

Psychologiczne uwarunkowania i skutki cyberprzemocymgr Iwona LanyciaWODN W Łodzi 

Szkolne systemy przeciwdziałania cyberprzemocy - mgr Katarzyna Paliwoda, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi

Profilaktyka cyberprzemocy w szkole - wielka nie(d)oceniona moc sprawcza - mgr Barbara Michalska, Fundacja EduKABE

DAM RADĘ! Jak zaprosić dzieci do zmiany? - mgr Beata Bednarek

Czy można zadbać o prywatność na portalach społecznościowych? – projekt edukacyjny I LO - mgr Paweł Mateja, I LO w Łodzi, WODN 
w Łodzi

W drugiej części konferencji  - Niezbędniku Nauczyciela - odbyły się dwa warsztaty:

Kreatywny internet dla ucznia i nauczyciela, Magdalena Murowaniecka, Anna Pilichowska, WODN w Łodzi (materiały dla uczestników przesyłamy mailem)

Złów Fake-newsa. Jak wspierać wśród uczennic i uczniów krytyczną analizę treści medialnych?, Barbara Michalska Fundacja EduKABE


 

 

logo WODN SPPP PPPM

 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi 12 czerwca 2018 r. zorganizowały Wojewódzką Konferencję Doradztwo zawodowe – forum nowych inspiracji

Więcej…

 

           wodn helion logo

konferencja_26_04_18_0002W dniu 26 kwietnia 2018 w siedzibie WODN w Łodzi odbyła się konferencja „Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej - gotowe ćwiczenia pomocne przy realizacji podstawy programowej" organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Helion Edukacja. W konferencji wzięli udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z Łodzi i województwa.
Podczas konferencji zaprezentowano gotowe ćwiczenia dla uczniów w oparciu o infografiki (bez liter i cyfr). Omówiono również działania metodą „przeciągnij i upuść", sposoby przygotowania pracowni. W końcowej części konferencji odbyła się dyskusja podczas której nauczyciele zgłaszali potrzeby w zakresie pracy z uczniami w zakresie edukacji informatycznej.

Fotorelacja


 

 

zdrowie2018_0001W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi odbyła się konferencja „Zdrowie psychiczne dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Wychowanie do wartości elementem wspierania rozwoju psychicznego dzieci".
Konferencja została zorganizowana we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Głownie jako odpowiedź na potrzeby środowisk związanych z edukacją, wychowaniem, pomocą psychologiczno-pedagogiczną i medyczną. Celem organizatorów było przybliżenie problematyki zdrowia psychicznego w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Istotnym czynnikiem prawidłowego rozwoju każdego człowieka jest jego zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Determinuje ono funkcjonowanie jednostki w rzeczywistości społecznej, wpływa na jakość tworzonych relacji, pozwala rozumieć swoje miejsce w świecie. Otaczająca rzeczywistość stawia przed rodzicami, wychowawcami, pedagogami i psychologami coraz to nowe wyzwania w tej sferze. Pani Bogusława Rajska, konsultant WODN w Łodzi wskazała na znaczenie wychowania do wartości , jako niezbędnego elementu wspomaganie rozwoju psychicznego dzieci.
Szczególne znaczenie ma profilaktyka zaburzeń psychicznych a szkoła jest niezwykle ważnym miejscem do jej stosowania. Szkoły są zobowiązane do dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci. Pani Barbara Papierz, konsultant WODN w Łodzi omówiła zapisy Podstawy programowej kształcenia ogólnego w kontekście tematyki konferencji.
zdrowie2018_0002Założeniem tej konferencji było także połączenie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej z medyczną. Pani dr Izabella Gerstmann, lekarz specjalista psychiatrii dziecięcej, przedstawiła zagrożenia i czynniki ryzyka wpływające na zdrowie psychiczne dzieci.


Podczas konferencji podjęto też tematykę autorytetu w wychowaniu. Pani Grażyna Kujawiak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie i konsultant WODN w Łodzi w swym wystąpieniu „Mądry dorosły potrzebny każdemu dziecku" wskazała na istotną rolę dorosłych, jako osób determinujących rozwój dzieci.
Pani Elżbieta Nerwińska z Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie przedstawiła założenia trzech programów zdrowia psychicznego: „Przyjaciele Zippiego", „Strażnicy uśmiechu" oraz „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej" bazujących na założeniach teorii Inteligencji emocjonalnej D. Golemana oraz psychologii pozytywnej M. Seligmana. Program „Przyjaciele Zippiego" jest rekomendowany przez ORE. Został uznany przez Unię Europejską za przykład dobrej praktyki w zakresie promocji zdrowia psychicznego.
Pani Agnieszka Gal, nauczycielka z Przedszkola Miejskiego nr 123 w Łodzi wskazała na znaczenie nieustannego poszukiwania skutecznych rozwiązań w pracy wychowawczej. Omówiła podejmowane działania w zakresie wspierania emocjonalnego swych wychowanków.
Sposoby realizacji zadań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zduńska Wola zaprezentowała pani Katarzyna Mazur-Raźniewska, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Janiszewicach pełniąca funkcję pełnomocnika Gminy. Przedstawiła kompleksowe działania wspomagania nauczycieli realizujących programy profilaktyczne we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych gminy.

Fotorelacja


 

 

konferencja_12_04_2018_0007W dniu 10 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieliw Łodzi  odbyła się konferencja „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznejw szkołach". Konferencja została zorganizowana we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży i Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi. Tematyka konferencji okazała się ważna w kontekście zmian w edukacji, a także potrzeb dyrektorów szkółi nauczycieli. Przedsięwzięcie spotkało się z ich dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 115 dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


konferencja_12_04_2018_0009Podczas konferencji poruszano problemy związane z diagnozowaniem i wspieraniem uczniów w kontekście udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania. Wicedyrektor WODN w Łodzi, pani Anna Maciejewska omówiła istotę, cele oraz zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach w świetle nowych uregulowań prawnych. Następnie przedstawiciele poradni psychologiczno – pedagogicznych: panie Małgorzata Czyżewska – Pasierbiak oraz Dorota Fornalska w swoich wystąpieniach podjęły tematykę dotyczącą diagnozy funkcjonalnej i nauczania indywidualnego uczniów. Na koniec pierwszej części konferencji dyrektorzy poradni, pani Agnieszka Nowak i pan Dariusz Nowak zaprezentowali założenia projektu, związanego z kompleksowym wspomaganiem szkół i placówek z Łodzii województwa łódzkiego.


W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty nt. przygotowania IPETU dla ucznia posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, które poprowadził pan Krzysztof Sibielski, konsultant WODN Łódź, a także indywidualizacji procesu kształcenia w oparciu o orzeczenia i opinie wydawane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, poprowadzone przez konsultantki WODN: Barbarę Papierz i Iwonę Lanycię. Trzeci warsztat poświęcony był pracy z uczniem z trudnościami w matematyce, którego autorkami były panie Wiesława Maksajda - Ptaszek oraz Magdalena Drab z Poradni Psychologiczno – pedagogicznej dla Młodzieży.

Foto w naszej galerii


 

 

Podsumowanie seminariumseminarium 20180010

 

W dniu 2 marca 2018 r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i Łódzki Kurator Oświaty w ramach XXI Łódzkich Targów Edukacyjnych byli organizatorami seminarium nt. ,,Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku i turystyki szkolnej".
Szkolenie otworzył i powitał uczestników Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Pan Jan Kamiński. Prezentację dotyczącą obowiązujących aktów prawnych oraz sytuacji kryzysowych i sposobów postępowania podczas organizacji wypoczynku i turystyki dla dzieci i młodzieży przedstawiła konsultant WODN w Łodzi Dorota Zając.seminarium 20180014
Zagadnienia związane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w aspekcie obowiązków organizatora związanych ze zgłaszaniem wypoczynku w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawił wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi Janusz Pietruszewski.
Uczestnikami szkolenia byli dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, instruktorzy i przedstawiciele Związków Harcerskich, właściciele, kierownicy i pracownicy biur podróży oraz inni organizatorzy wypoczynku a także kuratorzy sądowi. Tematyka seminarium cieszyła się dużym zainteresowaniem – uczestniczyło 85 słuchaczy. W części poświęconej na podsumowanie uczestnicy zadawali prowadzącym wiele pytań oraz brali udział w dyskusji co potwierdza zasadność zorganizowania szkolenia .
Sporządziła: Dorota Zając

 

FOTORELACJA


 

 

Wykład dr Błażeja Kmieciaka ,,Dziecko z chorobą przewlekłą w szkole aspekty medyczne i prawne"

Prezentacja PowerPoint

 


 

 

W dniu 17 października 2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi odbyły się warsztaty szkoleniowe pt." Innowacyjny fantom szkoleniowy obrazujący atak epilepsji". Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Zarządem Łódzkiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na padaczkę. Współorganizatorem szkolenia była również Politechnika Łódzka. Honorowy patronat nad cyklem szkoleń z tego zakresu objął Łódzki Kurator Oświaty. W warsztatach wzięli udział nauczyciele i pedagodzy z placówek województwa łódzkiego.
Podczas szkolenia wygłoszono dwie prelekcje nt. „Padaczka. Fakty i mity" oraz „Bariery w funkcjonowaniu psychospołecznym osób chorych na epilepsję". Uczestnicy warsztatów obejrzeli także film instruktażowy dotyczący pierwszej pomocy podczas napadu padaczkowego oraz odbyli ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które prowadzili instruktorzy pierwszej pomocy z I Liceum Ogólnokształcącego w Ozorkowie.

Fotoreportaż


 

 

XV Tydzień Świadomości Dysleksji zainaugurowano w dniu 16 października 2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi konferencją „Czytanie - wyzwaniem i szansą dla ucznia z dysleksją".
Konferencja objęta została honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego pana Witolda Stępnia oraz Prezydent Miasta Łodzi pani Hanny Zdanowskiej.
Konferencję zorganizowano we współpracy z Polskim Towarzystwem Dysleksji oddział w Łodzi oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Łodzi. Podczas konferencji zaprezentowano prelekcje nt. skutecznych metod nauki czytania, zaprezentowano także nowoczesne, interaktywne narzędzia zachęcające uczniów do czytania książek w postaci np. e-booków. Spotkanie z nauczycielami, pedagogami oraz psychologami z placówek województwa łódzkiego uświetnili swym uczestnictwem także uczniowie z Gimnazjum nr 5 z Łodzi, czytając fragmenty lektur.
18 października 2017 r. na terenie WODN w Łodzi odbyła się dodatkowo gra interaktywna „Pociąg do czytania", w której wzięli udział uczniowie klas V-VI ze stwierdzoną dysleksją rozwojową oraz uczący ich nauczyciele.

Fotoreportaż


 

 

W dniu 12 października 2017 r. w ramach Wojewódzkiej Akademii Zarządzania Oświatą odbyła się konferencja poświęcona wizerunkowi i promocji szkoły pt. „Model nowoczesnej szkoły. Metody kreowania wizerunku szkoły". W konferencji wzięli udział dyrektorzy i wicedyrektorzy oraz nauczyciele placówek oświatowych województwa łódzkiego.
W programie konferencji zaprezentowano referaty nt. „Szkoła w chmurze - Jak polska szkoła może wypełnić model kompetencji cyfrowych" - mgr inż. Krzysztof Ciemcioch, Politechnika Łódzka, Uczelnia Nauk Społecznych, „Wizerunek szkoły w mediach"- dr Monika Kaczmarek - Śliwińska Uniwersytet Warszawski, „Nowe prawo oświatowe" - mgr Sebastian Zieliński Uczelnia Nauk Społecznych oraz „Organizacja i sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z nowym prawem oświatowym" - mgr Beata Florek, WODN w Łodzi.

KLIMAT SZKOŁY

WAZO - prezentacja

plan nadzoru pedagogicznego

prezentacja UNS Nowe Prawo Oświatowe


 

 

W czerwcu 2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli zakończyła się II edycja projektu dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Uczysz się ty, uczę się ja".

Więcej…

 
Więcej artykułów…