INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jednolity: (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, adres: ul. Wólczańska 202, 90- 531 Łódź
Poniżej publikujemy listę z nazwami zbiorów danych osobowych, zakres danych osobowych i uprawnienia osób, których dane są przetwarzane.
Słuchacze
1. Uczestnicy kursów kwalifikacyjnych
1) Pana/ Pani dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e- mail, miejsce pracy, stanowisko, staż pracy w oświacie, stopień awansu zawodowego- przetwarzane będą w celu realizacji kursu oraz wydania świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego,
2) Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

2. Uczestnicy form doskonalenia
1) Pana/ Pani dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e- mail, miejsce pracy, stanowisko, staż pracy w oświacie, stopień awansu zawodowego- przetwarzane będą w celu dokumentowania uczestnictwa w danej formie doskonalenia oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia,
2) Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Osoby współpracujące z WODN

1) Pana/ Pani dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, dane kontaktowe, funkcja lub stanowisko, wykształcenie, miejsce pracy, stanowisko, przebieg zatrudnienia, ukończone formy doskonalenia, wynagrodzenie, numer konta bankowego- przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy cywilno- prawnej,
2) Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Kandydaci do pracy w WODN

1) Pana/ Pani dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania- przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowiska pracy,
2) Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Kontrahenci

1) Pana/ Pani dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa i adres firmy, NIP - przetwarzane będą w celu realizacji zamówień publicznych,
2) Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Uczestnicy konkursów organizowanych przez WODN

1) Pana/ Pani dane osobowe: imię i nazwisko ucznia, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, numer telefonu i e- mail nauczyciela - przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursów,
2) Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
3) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.