Współczesność niesie ze sobą coraz więcej dylematów aksjologicznych, zatem przygotowanie człowieka do świadomego podejmowania właściwych wyborów staje się priorytetem dla edukacji. W praktyce szkolnej oznacza to, między innymi, włączanie do edukacji zagadnień etycznych – w ramach realizowania podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dylematy etyczne często wiążą się z korupcją, dlatego tak ważne jest włączanie do edukacji etycznej zagadnień antykorupcyjnych. W kwietniu 2014 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 przygotowany przez Radę Ministrów i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (1).
Do szczególnych zadań Programu wpisano m.in.: realizację edukacji antykorupcyjnej zgodnie z celami i treściami nauczania określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz upowszechnianie materiałów dydaktycznych i informacyjnych wspomagających nauczycieli w realizacji zagadnień dotyczących przeciwdziałania korupcji. Dokument ten podkreśla raz jeszcze wagę edukacji etycznej w budowaniu społeczeństwa demokratycznego.

Głównym celem projektu jest wspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w ramach założeń podstawy programowej dla
I etapu edukacyjnego. 

Prace nad projektem rozpoczęły się w styczniu 2014 r. Do współpracy zaproszono ekspertów –  filozofów i etyków z praktyką nauczycielską, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych edukacji wczesnoszkolnej. Tak powstał Zespół Koordynatorów Regionalnych, który wspólnie opracował pilotażową wersję poradnika metodycznego dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W poradniku znajdują się podstawy teoretyczne oraz materiały metodyczne, w tym: scenariusze zajęć i ćwiczeń z zakresu realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej wraz ze wskazówkami metodycznymi. W pilotaż projektu realizowanym w roku szkolnym 2014/2015 wzięło udział 222 szkół, 229 liderów szkolnych oraz ponad 1400 nauczycieli. 

(1) Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019 (M.P z 2014 r. Poz. 299).

Źródło: http://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-77777/etyka-nie-tylko-dla-smyka