DOSKONALENIE

 
LITERATURA

MATERIAŁY DLA DYREKTORÓW,
NAUCZYCIELI I RODZICÓW

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 

 Etyka nie tylko dla smyka (62);

Indywidualizacja pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami uwagi (69);

Bajki, które pomagają. Część II - Bajkoterapia lalkami (89);

Bajki, które pomagają. Bajkoterapia (71);

Gry i zabawy w edukacji przyrodniczej i ekologicznej (73);

„Uczymy myślenia” – zastosowanie narzędzi myślowych TOC w pracy z dziećmi (80);

Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki (92);

Emocjonalne ABC sześciolatka (93);

Dziecko w świecie wartości – wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci (94);

Jak rozmawiać z rodzicami dzieci „trudnych” (178);

Jak dokonać ewaluacji wewnętrznej w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce? (193);

Symptomy zaburzeń rozwojowych (194);

Jak napisać (IPET) indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (195);

Praca z dzieckiem o zaburzonej emocjonalności (199);

Zaburzenia zachowania i emocji – wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży (200);

Seksualność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (201);

Jak rozmawiać z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie o seksualności? (203);

Radzenie sobie z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów (205);

Dialog motywujący w relacji nauczyciel – uczeń (206);

Z szuflady kreatywnego terapeuty pedagogicznego (212);

Złość, lęk, gniew – muzykoterapia w radzeniu sobie z trudnymi emocjami (215);

Interwencja kryzysowa w praktyce szkolnej (218);

Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w szkole (219);

Bezpieczeństwo w szkole – jak przeciwdziałać przemocy i dyskryminacji (220);

Przemoc w rodzinie. Procedury interwencyjne „Niebieska Karta” (224);

Wartości w wychowaniu – jak wykorzystywać trudne sytuacje wychowawcze do uczenia dziecka odpowiedzialności (227);

Temat tabu – samobójstwo, autoagresja, depresja, lęki (229);

Współpraca z rodzicami w wychowaniu i profilaktyce (230);