Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 

 

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno–pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/kierunki-polityki-oswiatowej

Mamy nadzieję, że prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi formy doskonalenia, zgodne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa, proponowane szkołom a także każdemu nauczycielowi i dyrektorowi, pomogą Państwu w procesie wprowadzania zmian, zmierzających do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych.

 


 Materiały archiwalne: 

  • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 POBIERZ (PDF 538 kb)
  • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 POBIERZ (PDF 514 KB)
  • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 POBIERZ (RAR, 4,3 MB) 
  • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 POBIERZ (RAR, 2,37 MB)