PRZEGLĄD EDUKACYJNY

Przegląd Edukacyjny to pierwsze po wojnie pismo nauczycieli łódzkich. Wychodzi nieprzerwanie od 1994 roku w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Przegląd Edukacyjny nawiązuje do chlubnych tradycji czasopism pedagogicznych wychodzących w Łodzi w latach międzywojennych takich, jak: Szkoła i Nauczyciel, Głos Nauczycielstwa Łódzkiego, jest pozytywnie oceniany ze względu na podejmowane w nim aktualne problemy teorii i praktyki pedagogicznej, i niewątpliwie autorytet piszących w nim autorów. Przegląd Edukacyjny zyskuje na swojej popularności i jest znany w innych rejonach Polski, także dzięki zainteresowaniu bibliotek wyższych uczelni i bibliotek pedagogicznych (ma swój międzynarodowy numer: ISSN 1231-322X). Integruje nauczycieli, oświatowców i teoretyków nauk o wychowaniu, będąc ambasadorem łodzkiej oświaty i pedagogiki.

Rada Programowa:

 • Joanna Grzesiak
 • Anna Maciejewska

Rada Naukowa:

 • dr hab. prof. nadzw. UŁ Mariola Antczak
 • dr Łukasz Grzejszczak
 • dr Maria Kuleczka-Raszewska
 • dr hab. prof. UJK Danuta Mucha
 • dr Maciej Samolej

Zespół Redakcyjny:

 • Janina Dzikowska-Najder – projekt okładki i grafiki
 • Beata Gawłowska – edycja i skład
 • Anna Iwicka-Okońska – red. naczelna

Nasze czasopismo, w wyniku objęcia go przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceną parametryczną, zostało umieszczone w 2015 r. na liście czasopism naukowych Grupy B (nie posiadają one współczynnika wpływu Impact Factor) pod numerem 1383. Oprócz wykazu tytułów lista zawiera także liczbę punktów, które można otrzymać za publikację w wybranym piśmie. W latach 2016–2018 liczba punktów wynosiła pięć (nr 1382). Serdecznie zapraszamy do współtworzenia naszego pisma.

Informacje dla Autorów „Przeglądu Edukacyjnego”

Teksty artykułów nie powinny przekraczać 11 stron znormalizowanego maszynopisu (1860 znaków na stronie). Przypominamy także o konieczności dokładnego oznaczania fragmentów będących przywołaniem prac innych autorów (cytowań) oraz sporządzania przypisów i bibliografii zgodnie z zasadami przyjętymi w "Przeglądzie Edukacyjnym".

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania, adiustacji tekstów, zmian tytułów oraz wprowadzania śródtytułów. Redakcja nie gwarantuje honorariów autorskich. Artykułów niezamówionych redakcja nie odsyła. Autorzy proszeni są o dołączenie oświadczenia o nienaruszeniu praw autorskich innych osób.

Opinie wyrażone w nadesłanych tekstach są opiniami ich autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Wydawcy.

  Kryteria  kwalifikowania lub odrzucenia publikacji w czasopiśmie „Przegląd Edukacyjny”:

 1. Poprawne sformułowanie tytułu pracy i jej celu oraz ewentualne podanie w tekście hipotezy pracy.
 2. Poprawny układ pracy i właściwy dobór ewentualnych metod, technik i narzędzi badawczych.
 3. Przypisy rzetelnie informujące o wykorzystaniu prac innych autorów.
 4. Praca jest oryginalna i wnosi nowe ustalenia w dziedzinie, której dotyczy lub ma charakter analityczny i porządkujący czy też posiada głownie walory popularyzatorskie.
 5. Jest poprawna pod względem stylistyczno-językowym.

Informujemy, że Wydawca – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi dostosował działania w zakresie ochrony danych osobowych osób, których dane przetwarza, do wymogów  RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE z 04.05.2016 r. L119) – RODO. Gwarantujemy autorom prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane  innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

 Wydawca

ROK 2021


ARCHIWUM „PE” (DO POBRANIA CAŁE NUEMRY)

ROK 2020 

ROK 2019 

WYBRANE Z ARCHIWUM „PE”

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2007