PRZEGLĄD EDUKACYJNY

Przegląd Edukacyjny to pierwsze po wojnie pismo nauczycieli łódzkich. Wychodzi nieprzerwanie od 1994 roku w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Przegląd Edukacyjny nawiązuje do chlubnych tradycji czasopism pedagogicznych wychodzących w Łodzi w latach międzywojennych takich, jak: Szkoła i Nauczyciel, Głos Nauczycielstwa Łódzkiego, jest pozytywnie oceniany ze względu na podejmowane w nim aktualne problemy teorii i praktyki pedagogicznej, i niewątpliwie autorytet piszących w nim autorów. Przegląd Edukacyjny zyskuje na swojej popularności i jest znany w innych rejonach Polski, także dzięki zainteresowaniu bibliotek wyższych uczelni i bibliotek pedagogicznych (ma swój międzynarodowy numer: ISSN 1231-322X). Integruje nauczycieli, oświatowców i teoretyków nauk o wychowaniu, będąc ambasadorem łodzkiej oświaty i pedagogiki.

Rada Programowa:

 • Joanna Grzesiak
 • Jan Kamiński
 • Anna Maciejewska
 • Elżbieta Paciejewska-Stolarz

Rada Naukowa:

 • Prof.dr hab. Brunon Bartz
 • Dr hab. Danuta Mucha
 • Dr hab.prof.nadzw.UŁ Mariola Antczak
 • Dr Maria Kuleczka-Raszewska
 • Dr Robert Szymiec

Zespół Redakcyjny:

 • Janina Dzikowska-Najder – projekt okładki i grafiki
 • Beata Gawłowska – edycja i skład
 • Anna Iwicka-Okońska – red. naczelna
 • Anna Kubik – redakcja tekstów w j. ang.
 • Magdalena Murowaniecka – administracja strony
 • Zbigniew Szefliński – red. honorowy

Miło nam poinformować, że nasze czasopismo, w wyniku objęcia go przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceną parametryczną, zostało umieszczone w 2015 r. na liście czasopism naukowych Grupy B (nie posiadają one współczynnika wpływu Impact Factor) pod numerem 1383. Oprócz wykazu tytułów lista zawiera także liczbę punktów, które można otrzymać za publikację w wybranym piśmie. Jeśli będziecie Państwo Autorami „Przeglądu Edukacyjnego”, możecie uzyskać aż pięć punktów, istotnych dla Waszej drogi rozwoju naukowego. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia naszego pisma.

Informacje dla Autorów „Przeglądu Edukacyjnego”

Teksty artykułów nie powinny przekraczać 11 stron znormalizowanego maszynopisu (1860 znaków na stronie). Przypominamy także o konieczności dokładnego oznaczania fragmentów będących przywołaniem prac innych autorów (cytowań) oraz sporządzania przypisów i bibliografii zgodnie z zasadami przyjętymi w "Przeglądzie Edukacyjnym".

Do artykułu należy dołączyć w języku polskim i angielskim: tytuł, słowa kluczowe, krótkie streszczenie. Oprócz egzemplarza podpisanego wydruku należy przesłać zapis komputerowy na płycie CD lub pocztą elektroniczną. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji tekstów oraz wprowadzania śródtytułów  i zmian tytułów. Redakcja nie gwarantuje honorariów autorskich. Artykułów niezamówionych redakcja nie odsyła. Autorzy proszeni są o podanie danych o tytule i stopniu naukowym, miejscu pracy i stanowisku oraz o dołączenie oświadczenia o nienaruszeniu praw autorskich innych osób.

Informujemy, że stosujemy – określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zasady recenzowania materiałów nadsyłanych do druku w czasopiśmie poddanym ocenie parametrycznej. Zakładają one, że:

 • proces recenzowania składa się ze wstępnej recenzji w ramach zespołu redakcyjnego, a po uzyskaniu pozytywnej oceny teksty przekazywane są anonimowo dwóm recenzentom zewnętrznym (procedura double-blind review;), - recenzenci zewnętrzni są wyznaczani spoza Rady Naukowej oraz Zespołu Redakcyjnego czasopisma oraz z uczelni (instytucji) nie będącej miejscem zatrudnienia Autora artykułu,
 • lista recenzentów jest publikowana raz w roku - w numerze zamykającym dany rok, - recenzji poddawane są wszystkie materiały publikowane w czasopiśmie  (a więc także publikacje o charakterze sprawozdawczym i recenzje).

  Kryteria  kwalifikowania lub odrzucenia publikacji w czasopiśmie „Przegląd Edukacyjny”:

 1. Poprawne sformułowanie tytułu pracy i jej celu oraz ewentualne podanie w tekś- hipotezy pracy.
 2. Poprawny układ pracy i właściwy dobór ewentualnych metod, technik i narzędzi badawczych.
 3. Przypisy rzetelnie informujące o wykorzystaniu prac innych autorów.
 4. Praca jest oryginalna i wnosi nowe ustalenia w dziedzinie, której dotyczy lub ma charakter analityczny i porządkujący czy też posiada głownie walory popularyzatorskie.
 5. Jest poprawna pod względem stylistyczno-językowym.

Ponadto informujemy, że w procesie wydawniczym wdrożona zostaje "zapora ghostwriting" w rozumieniu przyjętym przez MNiSzW
(pełen opis na stronie: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ghostwriting.pdf)

 Wydawca


WYBRANE Z ARCHIWUM „PE”

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2007