O nas

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli samorządu województwa łódzkiego. Od 1989 r. funkcjonuje na łódzkim rynku oświatowym, kontynuując tradycje Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.

Naszym nadrzędnym celem jest wspomaganie placówek oświatowych poprzez:

 • świadczenie usług edukacyjnych dla nauczycieli, kadry kierowniczej oświaty, pracowników systemu doskonalenia i doradztwa, nadzoru pedagogicznego i samorządu terytorialnego na najwyższym poziomie, zapewniającym każdemu klientowi naszej placówki satysfakcję i wsparcie w jego rozwoju zawodowym;
 • prowadzenie działań na rzecz integracji lokalnego środowiska oświatowego poprzez inicjowanie wymiany doświadczeń i upowszechnianie nowatorskich inicjatyw nauczycieli.

Nasze działania podejmujemy w ścisłej współpracy z Łódzkim Kuratorem Oświaty i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.


Nasze certyfikaty:

 • Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty (czerwiec 2005 r.);
 • Certyfikat ISO 9001 (od maja 2007 r.);
 • Klasyfikacja WODN jako jednostki szkoleniowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Przyjmując na siebie zobowiązania, wynikające z przyznanych nam certyfikatów, deklarujemy:

 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskiwanie zgodności realizowanych usług szkoleniowych z wymaganiami klientów;
 • stałe doskonalenie oferowanych usług poprzez poznawanie, zaspokajanie i kreowanie aktualnych oraz przyszłych potrzeb i oczekiwań klientów na wszystkich etapach współpracy;
 • terminowość, rzetelność i elastyczność w realizacji usług;
 • zapewnienie klientom i pracownikom ośrodka przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy;
 • stałe i systematyczne podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników w zakresie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków pracy;
 • uświadamianie i zaangażowanie pracowników na rzecz poprawy jakości świadczonych usług, budowania klimatu współpracy i dbałości o własny rozwój zawodowy;
 • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.


Co robimy:
Doskonalimy
w ramach sześciu wieloletnich programów w zakresie:

 1. Zarządzania jakością w placówce oświatowej – kadrę kierowniczą oświaty;
 2. Awansu i rozwoju zawodowego nauczycieli – przygotowujących się do kolejnych stopni awansu zawodowego;
 3. Szkoła przyjazna, skuteczna, wspierająca – zainteresowanych problematyką opieki i wychowania oraz specjalistycznymi zadaniami edukacyjnymi;
 4. Organizowania pracy dydaktycznej nauczyciela – zainteresowanych doskonaleniem procesu kształcenia;
 5. Wykorzystania technologii informacyjnych w pracy dydaktycznej nauczyciela – zainteresowanych doskonaleniem kompetencji stosowania mediów w edukacji;
 6. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia wczesnoszkolnego.


Programy doskonalenia nauczycieli opracowane i wdrażane przez Ośrodek, wynikają zawsze z diagnozy potrzeb środowiska oświatowego oraz priorytetów MEN i Łódzkiego Kuratora Oświaty. Ich walidacji dokonuje Rada ds. Programów Doskonalenia Nauczycieli przy WODN w Łodzi.

Prowadzimy działalność szkoleniową stacjonarną i w trybie kształcenia na odległość.

Doradzamy – udzielając konsultacji indywidualnych i zbiorowych, organizując zajęcia modelowe, prowadząc stały Punkt Konsultacyjny Awansu Zawodowego. Przy WODN funkcjonuje również Zespół Doradców Powiatu Zgierskiego.

Informujemy – na stronie internetowej Ośrodka, w Punkcie Informacyjnym WODN, wydając Ofertę doskonalenia oraz krótkoterminową ofertę dwumiesięczną, organizując spotkania z wydawcami, udostępniając informację faktograficzną, rzeczową i bibliograficzną.

Upowszechniamy – dokonania, doświadczenia, przykłady dobrej praktyki na łamach „Przeglądu Edukacyjnego” i „Zeszytów metodycznych”, na Forum internetowym, na stronie Nauczyciele – Nauczycielom, podczas konferencji, seminariów, prezentacji.

Współpracujemy z:
Departamentem Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Centralną Komisją Egzaminacyjną, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji,  Wojewódzkimi Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, Jednostkami Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego, Urzędem Miasta Łodzi, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką,  Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, Akademią Świętokrzyską w Kielcach,  Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną, Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, Pałacem Młodzieży, Kinem Orange IMAX, Przedsiębiorstwem Filmowym HELIOS S.A., Multikinem, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Filmoteką Narodową, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Strażą Pożarną, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskim Towarzystwem Dysleksji, wydawnictwami edukacyjnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami, przedszkolami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.