Łódź, dnia 07.11.2012r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA „DOSTAWĘ SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU „

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Łodzi informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 23.10.2012r. pod nr UZP nr 414052 -2012r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została w dniu 07.11.2012r. oferta cenowa firmy TOYA Systemy Komputerowe Sp .z o.o., ul. Narutowicza 26,90-135 Łódź. Oferta cenowa Firmy TOYA Sp. z o.o. uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert w którym najniższa cena stanowiła 100 pkt , spełniająca wszystkie wymagania określone w p. II SIWZ.

Zbiorcze zestawienie otrzymanych ofert

Nr oferty

Firma(nazwa adresata)

Cena oferty w PLN brutto

1

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber

Ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

45.952,80

3.

TOYA- Systemy Komputerowe

Sp.z o.o.,ul. Narutowicza 26

90-135 Łódź

39.991,00

2

Centrum Przemysłowo Usługowe ZETO Sp. z o.o.,

58-500 Jelenia Góra

ul. Powstańców Wielkopolskich 20

34.967,58

4.

„Projekt Szkoła” Piotr Piątkowski

91-498 Łódź,

ul. Telimeny 14 lok. 6

64.400,00

Oferty odrzucone

Nr oferty

Uzasadnienie

Nr 2

Nie spełnia warunków SIWZ

w cz. II

Nr 4

Nie spełnia kryteriów określonych w SIWZ -zał. Nr1; załnr2; zał. nr 5

Zestawienie porównania złożonych ofert

Nr oferty

Liczba punktów w kryterium „cena”

Razem ilość punktów

Nr 1

84,85 pkt.

84,85 pkt

Nr3

100 pkt.

100 pkt.

Zamawiający zaprasza w dniu 13.11.2012r do zawarcie umowy z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami art. 94 ust1 pkt 2

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej www.wodn.lodz.pl oraz przekazano drogą elektroniczną uczestnikom postępowania.

Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.

TREŚĆ OGŁOSZENIA pdf

DYREKTOR

Elżbieta -Paciejewska Stolarz


Łódź, dnia 06.11.2012r.

TOYA

Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

90-135 Łódź

ul.. Narutowicza 26

Dotyczy: uzupełnienia dokumentów do oferty- znak sprawy: WODN-3310/316/X/2012

Zamawiający-

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi prosi o pilne uzupełnienie następujących dokumentów do formularza ofertowego:

  1. załącznik nr 5(wzór umowy do akceptacji).
  2. poprawienie w załączniku nr 2 formy tabeli tak aby punktacja była przypisana właściwym  pozycjom.

Poprawione i uzupełnione powyższe dokumenty należy dostarczyć do dnia 07.11.2012r. do godz. 10.00


23.10.2012r

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI, UL. WÓLCZAŃSKA 202,  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "DOSTAWĘ SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO DO PROJEKTU"

NUMER OGŁOSZENIA:   414052-2012 , DATA ZAMIESZCZENIA: 23.10.2012

TREŚĆ OGŁOSZENIA pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pdf

Dyrektor WODN w Łodzi
mgr Elżbieta Paciejewska-Stolarz


05.10.2012r

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA "DOSTAWĘ KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH I STACJONARNYCH ORAZ DRUKARKI LASEROWEJ"

NUMER OGŁOSZENIA:     384314-2012 , DATA ZAMIESZCZENIA: 05.10.2012


Dyrektor WODN w Łodzi
mgr Elżbieta Paciejewska-Stolarz

TREŚĆ ZAMÓWIENIA pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pdf

 


22.10.2012r

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego nr sprawy WODN/392/275/10/2012r.; Biuletyn Zamówień Publicznych  - nr ogłoszenia  384314 - 2012

z dnia 05.10.2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę komputerów  przenośnych i stacjonarnych oraz drukarki laserowej”. Podstawą unieważnienia postępowania jest art.93ust.1pkt7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz.U. nr 113/2010 poz.759 z późn. zmianami.

Uzasadnienie:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu nie umieszczenia na stronie internetowej odpowiedzi na pytanie dotyczące SIWZ, zadane przez jednego z wykonawców. Odpowiedź  na pytanie zmieniła treść SIWZ, o czym zamawiający nie poinformował na stronie internetowej, w wyniku czego należało postępowanie unieważnić.