KURSY KWALIFIKACYJNE planowane w roku szkolnym 2020/21 w WODN w Łodzi

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Uczestnikami kursu może być kadra kierownicza oświaty oraz wszyscy nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie, przygotowujący się do pełnienia tej funkcji, posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

Kurs trwa od 8 października 2020 r. do 8 lipca 2021 r.

- Zajęcia odbywać się będą w co drugi czwartek, piątek i sobotę

- Część zajęć będzie się odbywać on-line – w czasie rzeczywistym.

- Program kursu realizowany jest na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej, 10.11.2015 r. – 210 h

Warunki ukończenia kursu:

- aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja – 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych)

- zaliczenie wykonania zadań praktycznych wymaganych programem

- wykonanie i obrona pracy dyplomowej

ZGŁOSZENIA przyjmowane będą do 6 października 2020 r. na druku WODN

faksem: (42) 636 61 46 lub osobiście

Informacja tel. (42) 636 81 83