KURSY KWALIFIKACYJNE planowane w roku szkolnym 2021/22 w WODN w Łodzi

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Uczestnikami kursu może być kadra kierownicza oświaty oraz wszyscy nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie, przygotowujący się do pełnienia tej funkcji, posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

Kurs trwa od października 2021 r. do lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje o organizacji kursu będą podane na stronie internetowej WODN we wrześniu

Program kursu realizowany jest na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej, 10.11.2015 r. – 210 h

Warunki ukończenia kursu:

aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja – 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych)

zaliczenie wykonania zadań praktycznych wymaganych programem

wykonanie i obrona pracy dyplomowej ZGŁOSZENIA przyjmowane będą na druku WODN

faksem: (42) 636-61-46 lub osobiście

informacja tel. (42) 636-81-83