ZASADY PRZEBYWANIA/PRZYJMOWANIA NA TERENIE OŚRODKA INTERESANTÓW

1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku WODN w Łodzi są zobowiązane do zdezynfekowania rąk oraz zasłaniania nosa i ust przez cały czas trwania wizyty
w Ośrodku.

2. Na terenie Ośrodka wraz z umówionym Interesantem nie mogą przebywać osoby trzecie, chyba że ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy.

3. W trakcie obsługi Interesanta pracownik Ośrodka zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust oraz zachowania co najmniej 1,5 metra odległości.

4. Interesantowi zabrania się samodzielnego przemieszczania się do innych miejsc i pomieszczeń, niż umówione stanowisko obsługi.

5. Z uwagi na bezpieczeństwo innych Interesantów i pracowników Ośrodka w przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia Interesanta, 
w szczególności z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe, Interesantom może zostać uniemożliwione wejście na teren WODN.

6. Na terenie Ośrodka obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa, ust.

7. Przy wyjściu z Ośrodka znajduje się pojemnik, do którego należy wyrzucać jednorazowe rękawiczki i maseczki.
8. Przy wejściu głównym WODN dostępne są numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ I KONSULTACJI INDYWIDULANYCH

1. Dopuszcza się przeprowadzanie zajęć dydaktycznych w trybie:

a) tradycyjnym

b) hybrydowym

c) zdalnym

2. W zajęciach dydaktycznych mogą uczestniczyć nauczyciele bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy zamieszkujący z nimi domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

3. Nauczyciele biorący udział w zajęciach dydaktycznych są zobowiązani do zdezynfekowania rąk przed wejściem do sali dydaktycznej, zakrywania nosa i ust oraz zachowania dystansu minimum 1,5 m.

4. Na zajęciach warsztatowych każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać maseczkę i rękawiczki jednorazowe oraz własne przybory do notatek ( notes, długopis).

5. Pracownicy obsługi zobowiązani są każdorazowo przygotować salę do zajęć poprzez dezynfekcję pomocy dydaktycznych, ławek, wietrzenie sal.

6. Prowadzący szkolenie jest zobowiązany w czasie przerwy w zajęciach do przewietrzenia sali i odkażenia stolików.

7. Materiały szkoleniowe będą przesyłane uczestnikom drogą elektroniczną.

8. Materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć (instrumenty muzyczne, materace, fantomy, przybory do zajęć ruchowych itp.) personel obsługowy zobowiązany jest dezynfekować po każdych zajęciach.

9. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w formie zdalnej, telefonicznej lub tradycyjnej.

10. Konsultacje indywidualne w formie tradycyjnej mogą odbywać się po wcześniejszym umówieniu wizyty, przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (telefonicznie, pocztą elektroniczną), za pośrednictwem sekretariatu WODN. Interesanci, którzy nie otrzymali od pracownika WODN potwierdzenia terminu wizyty, nie będą mogli zostać obsłużeni w danym dniu.

11. Pomieszczenie wydzielone na szatnię musi być wyposażone w płyn dezynfekujący oraz zamykane na klucz.